LIVOV
VINNISSA
KIEV
DNEPROPETROVSK
NIROLAEV
TERNOPIL
SHIRETSRAYA
ODESSA