EKATERENBURG
PITIGORSK
MOSKOW
PERIM
KABARDINO
MAHACKALA
TYUMEN
VORONEJ
CHITA
CHERRESSR
STAVROPOLSKIY

Chita
Omursraya No:103
Tel:0073022262942
(Salon Egoist)