EKATERENBURG
PITIGORSK
MOSKOW
PERIM
KABARDINO
MAHACKALA
TYUMEN
VORONEJ
CHITA
CHERRESSR
STAVROPOLSKIY

Tyumen
St 50 Let.Ortyabrya No:63 Torgovıy Tsemtr
Tel:75-97-89
(Premiyr)